Posts Tagged “พระราชวังหลวงกรุงพนมเปญ”

พระราชวังหลวงกรุงพนมเปญ

By |

พระราชวังหลวงกรุงพนมเปญ

พระราชวังหลวง สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสในปี 1866 และใช้เป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ นับจากที่เสด็จกลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี 1992 เป็นต้นมา สถานที่ส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวังเปิดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้ามบางเขต เช่น เขตพระราชฐานที่ประทับ พระราชวังหลวง เป็นกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ประทับของราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ชื่อเต็มในภาษากัมพูชา คือ “เปรี๊ยะบรมเรียเชียแวงจักตุมุก” (พระบรมราชวังจตุมุข) พระราชวังหลวงในกรุงพนมเปญมีอาคารที่แตกต่างกันและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในปัจจุบัน อาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริย์กัมพูชา -พระที่นั่งจันทรฉายา มีรูปแบบเป็นศาลาโถง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังหลวง ใช้เป็นสถานที่แสดงนาฏศิลป์เขมรโบราณ ในพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ หรือพิธีเฉลิมฉลองต่างๆ และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของพระราชวังหลวงแห่งนี้ -พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย (ท้องพระโรง) ตั้งอยู่ตรงกลาง ในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ ใช้สำหรับงานพระราชพิธีต่างๆ เช่น พระราชพิธีขึ้นครองราชย์ หรือพระราชพิธีอภิเษกสมรส และเป็นที่เสด็จออกรับสาส์นตราตั้งจากเอกอัครราชฑูตของต่างชาติ -พระที่นั่งนโปเลียนที่ 3 เป็นตำหนักที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 สร้างประทานแด่จักรพรรดินีเออเชนี ต่อมาองค์จักรพรรดิดินีมีรับสั่ง ให้รื้อถอดออกเป็นชิ้นๆ ส่งลงเรือมาประกอบขึ้นใหม่เป็นของขวัญถวายแด่สมเด็จพระนโรดมที่กรุงพนมเปญใน ทศวรรษที่ 1870 -พระราชวังเขมรินทร์ สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ตามรูปแบบศิลปะเขมร มีความคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังของไทย

Read more »